Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm, An toàn vệ sinh lao động
Ngày cập nhật 06/11/2023

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND có 07 TTHC được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG: CÓ 01 TTHC

I

Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động

  1.  


Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (2.000134)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Không

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn)

 

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Căn cứ Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Cơ quan quyết định: Sở Lao động - TB&XH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH;

Sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ; đối tượng thực hiện; căn cứ pháp lý.

TT

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Cách thức và Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

 


II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM: CÓ 06 TTHC

TT

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Cách thức và Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

 

  1.  


Báo cáo, giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (1.000105)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Không

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn)

 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP);

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 70/2023/NĐ-CP);

- Cơ quan quyết định: Sở Lao động - TB&XH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH;

Sửa đổi, bổ sung về thành phần hồ sơ; đối tượng thực hiện; mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý.

  1.  

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu (2.000219)

- 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên hoặc

- Tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam hoặc

- 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Không

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn)

 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP;

- Cơ quan quyết định: Sở Lao động - TB&XH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH;

Sửa đổi, bổ sung về cơ quan thực hiện; căn cứ pháp lý.

  1.  

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (2.000205)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn)

 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP;

- Cơ quan quyết định: Sở Lao động - TB&XH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH;

Sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện; căn cứ pháp lý.

  1.  

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (2.000192)

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn)

 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP;

- Cơ quan quyết định: Sở Lao động - TB&XH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB&XH;

Sửa đổi, bổ sung về đối tượng thực hiện; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

  1.  

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (1.009811)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn)

 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP;

- Cơ quan quyết định: Sở Lao động - TB&XH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH;

Sửa đổi, bổ sung về đối tượng thực hiện; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

  1.  

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động (1.000459)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Không

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế).

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia

(https://dichvucong.gov.vn)

 

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP;

- Cơ quan quyết định: Sở Lao động - TB&XH;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH;

Sửa đổi, bổ sung về đối tượng thực hiện; yêu cầu, điều kiện; căn cứ pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC có số thứ tự số 21, mục III, phần I. Danh mục TTHC của phụ lục kèm theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay thế các TTHC tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.888.246
Đang truy cập: 2.148