Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thẩm định thông qua hồ sơ công nhận huyện A Lưới thoát nghèo
Ngày cập nhật 05/06/2024

Chiều 4/6, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã diễn ra hội nghị thẩm định hồ sơ công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Văn Thanh, chủ trì hội nghị. Các thành viên Hội đồng thẩm định và ông Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Huyện A Lưới là một trong 74 huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022. Đồng thời, là một trong 22 huyện nghèo toàn quốc được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ để thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, từ khi được Chính phủ phê duyệt vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025, huyện A Lưới được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành quan tâm, lãnh chỉ đạo, tập trung nguồn lực của Trung ương, địa phương và huy động khác để đầu tư, triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, đặc biệt là về tạo việc làm, an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở và các mô hình sinh kế giúp cho người dân có việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Bình - PCT thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tại Hội nghị

Nhờ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện A Lưới đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: 

Cuối năm 2021: huyện A Lưới có tỷ lệ hộ nghèo là 49,98% (7.022 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,55% (2.185 hộ cận nghèo). Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) là 65,53%.

Cuối năm 2022: huyện A Lưới có tỷ lệ hộ nghèo là 38,20% (5.399 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo là 14,70% (2.078 hộ cận nghèo). Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) là 52,90%.

Cuối năm 2023: huyện A Lưới có tỷ lệ hộ nghèo là 24,30% (3.485 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,58% (2.235 hộ cận nghèo). Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều) là 39,88%.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, căn cứ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững các năm 2022, 2023; sự lồng ghép có hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án liên quan khác, đến cuối năm 2023, huyện A Lưới đã rà roát các tiêu chí quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg. Qua đánh giá hệ thống chỉ tiêu xác định, chấm điểm huyện nghèo, huyện A Lưới đảm bảo đủ điều kiện thoát khỏi tình trạng nghèo.

Về lý do lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát nghèo, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, Thừa Thiên Huế quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Thừa Thiên Huế xác định nhiệm vụ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện. Do vậy, tỉnh đang quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo tiêu chí đặc thù, trong đó có mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều còn 2,0%-2,2% và huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo năm 2024. 

Ông Nguyễn Than Bình thông tin, về kết quả đánh giá rà soát theo tiêu chí tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, huyện A Lưới có tổng số điểm đánh giá theo tiêu chí huyện nghèo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg, đến thời điểm cuối năm 2023, huyện A Lưới đạt 25 điểm. Vì vậy, huyện A Lưới đảm bảo điều kiện để lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo sớm trước 1 năm so với quy định.

Liên quan đến việc thực hiện mục tiêu tại Quyết định số 880/QĐ-TTg, kết quả giảm tỷ lệ nghèo đa chiều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Huyện A Lưới phấn đấu cuối năm 2024 giảm còn 2.057 hộ (giảm 4.965 hộ so với đầu kỳ). Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020 

Ngoài ra, đánh giá mức tăng thu nhập bình quân của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020 so với năm 2023 cũng đạt và vượt mục tiêu đề ra.

“So sánh với các tiêu chuẩn, tiêu chí, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hội đồng thẩm định công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024, sớm 1 năm so với quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg để đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền công nhận tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo tiêu chí đặc thù”, ông Bình nói.

Tại hội nghị, báo cáo thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát nghèo và các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá cao nỗ lực Thừa Thiên Huế nói chung và của huyện A Lưới nói riêng trong công tác giảm nghèo bền vững. Các thành viên cũng đề nghị tỉnh cùng một số cơ quan liên quan làm rõ thêm một số nội dung về thu nhập, tỉ lệ giảm nghèo, các mô hình sinh kế bền vững, bố trí về nguồn lực giảm nghèo…

Giải trình các ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngoài nguồn lực của 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 để bố trí thêm nguồn lực cho công tác giảm nghèo ở A Lưới. Ngoài ra, tỉnh cũng định hướng các nguồn lực khác, quyết tâm hỗ trợ cho A Lưới xoá nhà tạm, thoát nghèo.

Liên quan đến các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân, ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, hiện nay, tại A Lưới đã và đang triển khai nhiều đề án, mô hình kinh tế để tạo sinh kế cho người dân như, đề án trồng cây dược liệu, mô hình du lịch cộng đồng, chăn nuôi bò…

Với 9/9 thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá cao hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024.

Ông Lê Văn Thanh đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện A Lưới tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định. Ngoài ra, sớm có các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Ngoài việc đầu tư về hạ tầng, sinh kế và việc làm của người dân huyện A Lưới cần được chú trọng.

Giao Văn phòng quốc gia giảm nghèo hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đó trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.117.139
Đang truy cập: 2.731