Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 của HĐND tỉnh
Ngày cập nhật 29/10/2023

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 của HĐND tỉnh ban hành quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025.

Việc ban hành Kế hoạch với mục đích nhằm:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND; góp phần tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa tỉnh đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững đề ra;

2. Phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025.

Để đạt được mục đích, Kế hoạch cũng đưa ra những nội dung cần thực hiện:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng…

2. Tổ chức hướng dẫn thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND; Tổ chức rà soát, tổng hợp đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND.

4. Căn cứ các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì/phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Nội dung Kế hoạch chi tiết có file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Ngọc Huy Hoàng - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.888.246
Đang truy cập: 2.018