Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hướng dẫn tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững
Ngày cập nhật 05/10/2023

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngày 05/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030.

Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức đến toàn thể đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ về Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Tập trung thông tin, tuyên truyền rộng rãi về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng; về WTO và lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam khi tham gia các tổ chức, các hiệp định kinh tế; các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế; các bộ luật, đạo luật liên quan đến kinh doanh, môi trường đầu tư - thể chế kinh tế thị trường đã được ban hành và có hiệu lực, như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Giáo dục nghề nghiệp..., các chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu (thuế, hải quan...) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện, gắn với việc tuyên truyền về công tác đối ngoại hàng năm. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế trong việc nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; tận dụng tối đa các nguồn lực bên ngoài để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn... và Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ Về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030.

3. Quá trình tuyên truyền cần tập trung những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết, các quan điểm, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp đầy đủ, cập nhật thông tin về tình hình hội nhập, các yêu cầu của hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, về các cơ hội và thách thức, về phương hướng và những nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập kinh tế quốc tế của từng ngành, từng lĩnh vực, để thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát hiện, tuyên truyền, lan tỏa những cách làm hay, bài học kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai, thực hiện. Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền, ưu tiên khai thác hiệu quả thế mạnh của truyền thông trên các nền tảng số; đảm bảo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thông tin chính xác, kịp thời, thống nhất, sinh động, phù hợp với từng đối tượng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức về tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới hiện nay. Công tác tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và tiến độ triển khai các chương trình, dự án kinh tế quan trọng của tỉnh nhà và đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế của đất nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, nhất là các kết quả nổi bật trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19.

4. Cấp ủy các tổ chức đảng căn cứ vào tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tiến độ triển khai các chương trình, dự án… Tuyên truyền thông qua các công tác, các buổi làm việc, tìm hiểu về tỉnh của các đối tác, cá nhân, tổ chức nước ngoài, các hội thảo, hội nghị quốc tế. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị và mạng xã hội.

5. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh đồng thời đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch về quá trình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, không để các thế lực thù địch có cơ hội xuyên tạc, chống phá.

6. Toàn bộ nội dung tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn trong “Tài liệu tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững” . Quét mã QR để đọc

 

Nguyệt Ánh - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.331
Đang truy cập: 1.017