Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

ISO 9001:2015
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện ý kiến chỉ đạo trên...
Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN...
Ngày 08/8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Quyết định số 1722/QĐ-SLĐTBXH kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở. Theo đó, Ban Chỉ đạo...
Ngày 07/02/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Quyết định số 103/QĐ-SLĐTBXH về việc ban hành Chính sách chất lượng theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, cụ thể như sau:
Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động...
Ngày 11/11/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1753/QĐ-SLĐTBXH về việc ban hành các quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn quóc gia TCVN 9001:2015...
Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-SLĐTBXH ngày 24/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm...
Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 3512/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch...
Căn cứ Kế hoạch số 189/KH-SLĐTBXH ngày 24/01/2022 của Sở về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-SLĐTBXH ngày...
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.727
Đang truy cập: 1.071