Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hướng dẫn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Ngày cập nhật 01/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về ATVSLĐ, tập trung các nội dung sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường giải pháp đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Căn cứ vào số lượng lao động và ngành nghề sản xuất kinh doanh để tổ chức bộ phận ATVSLĐ; bộ phận y tế; thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Luật ATVSLĐ, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ATVSLĐ năm 2024 theo quy định tại Luật ATVSLĐ; rà soát, xây dựng, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, chú trọng các ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao về ATVSLĐ.

4. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ; Kế hoạch số 07/KH-HĐATVSLĐ ngày 11/01/2024 của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 để xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí triển khai Tháng hành động ATVSLĐ. Thời gian tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ từ ngày 01 đến ngày 31/5/2024.

5. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định các thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

6. Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ

- Tổ chức thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, các doanh nghiệp, đơn vị lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ năm 2024 báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được giải quyết.

7. Thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014, Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/11/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thực hiện đúng quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

- Phân loại lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện các chế độ liên quan theo quy định và thực hiện việc bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo Thông tư số 25/2013/TT-LĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp  cho người lao động, quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; quản lý bệnh nghề nghiệp theo quy định.

- Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, chương III, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ khi có nhu cầu.

8. Xây dựng và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp. Thực hiện đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động, lập hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

9. Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được kiểm định đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

10. Thực hiện khai báo các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hoặc nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ:dichvucong.thuathienhue.gov.vn) trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm       ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ.

11. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, tai nạn lao động theo quy định;  tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động theo Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

12. Chế độ báo cáo:

- Về công tác ATVSLĐ, báo cáo trước ngày 30/12/2024 theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Về tình hình tai nạn lao động, báo cáo 6 tháng trước ngày 05/7/2024 và báo cáo năm trước ngày 30/12/2024 theo quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế (địa chỉ: số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, điện thoại: 0234. 3897 028, email: ptnhan.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn) để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.654
Đang truy cập: 1.068