Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Cải cách hành chính
Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết...
Ngày 11/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và...
Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và...
Ngày 02/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh...
Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...
Ngày 29/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến...
Ngày 29/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và...
Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.069.319
Đang truy cập: 1.014