Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Cải cách hành chính
Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...
Ngày 29/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến...
Ngày 29/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và...
Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của...
Ngày 06/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, trong lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Ngày 11/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính...
Ngày 13/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 809/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân...
Thực hiện Quyết định số 74/QĐ- BTCHT ngày 13 tháng 5 năm 2023 của Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm 2023 về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành...
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 24/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 644/KH-SLĐTBXH tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác...
Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6.888.246
Đang truy cập: 2.047