Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
Ngày cập nhật 10/01/2019

Ngày 14/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Thông tư gồm 4 Chương, 23 Điều, kèm theo phụ lục, quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào, người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a (người trực tiếp tham gia kháng chiến) do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH).

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐTBXH quản lý.

Chi thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến: Chi chế độ trợ cấp, phụ cấp; Chi đóng bảo hiểm y tế; Chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; Chi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; Chi thanh toán chi phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa; Chi chế độ ưu đãi khác; Chi hỗ trợ hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân do ngành LĐTBXH quản lý ; Chi hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ; Chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; Chi trả chế độ cho người thụ hưởng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả; Chi phí quản lý.

Cơ quan LĐTBXH chịu trách nhiệm quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và tổ chức thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng theo quy định.

Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thanh toán kịp thời kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cho cơ quan LĐTBXH trên cơ sở đề nghị của Cơ quan LĐTBXH và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các khoản lĩnh trùng, cấp trùng, chi sai chế độ: Cơ quan LĐTBXH phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc mua sắm tài sản, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày