Số liệu thống kê, báo cáo
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân...
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân...
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân...
Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26/8/2021 của Hội đồng nhân dân...
Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành lao động, người có công và xã...
Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành lao động, người có công và xã...
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định...
Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020
Giai đoạn 2015 – 2019, các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ Đảng và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày