Thông báo
TỔ CHỨC THÁNG GIAO DỊCH VIỆC LÀM, TẠO CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Tháng giao dịch việc làm...
Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (hoàn toàn miễn phí, hoạt động 24/7 tất cả các ngày) - Tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi  - Kết nối, xử lý khẩn cấp mọi vụ việc xâm hại...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 09/1/2024 công bố danh mục 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương...

Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và xã hội năm 2024

1. Chương trình Hội nghị

2. Các nội dung liên quan đến công tác năm 2023

a) Báo cáo công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

b) Các phụ lục kèm theo báo cáo công tác năm 2023;

c) Báo cáo công tác Giảm nghèo năm 2023;

d) Báo cáo tóm tắt công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

đ) Kế hoạch thực hiện Công tác giảm nghèo năm 2024

3. Các bài tham luận

a) Phát triển thị trường lao động;

b) Công tác đào tạo nghề;

c) Đánh giá hiệu quả các mô hình giúp người dân thoát nghèo trên địa bàn huyện A Lưới; công tác xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo đảm các chỉ tiêu đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia;

d) Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

đ) Về công tác thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà;

e) Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh sở, ngành, chuyển đổi số của Ngành Lao động – Người có công và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ kết quả phỏng vấn thí sinh dự tuyển ngày 21/12/2023; Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả tổ chức xét tuyển viên chức và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023...
<p> <span class="fontstyle0">Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-SLĐTBXH ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 10 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Về việc ph&ecirc; duyệt Kế hoạch tuyển dụng vi&ecirc;n chức đợt 2...
Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-SLĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023; Quyết định số /QĐ-SLĐTBXH ngày/12/2023 của Sở Lao động -...
Ngày 21/11/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Quyết định số 2765/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt kết quả trúng thầu Gói 3: Quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Dự toán: Quà chúc thọ,...
Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày