Tìm kiếm
Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/05/2017

Ngày 28/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Văn phòng giảm nghèo tỉnh). Theo đó, Văn phòng Giảm nghèo tỉnh có chức năng giúp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về lĩnh vực giảm nghèo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Trụ sở của Văn phòng giảm nghèo tỉnh đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Văn phòng giảm nghèo là một bộ phận chuyên môn giúp việc cho Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh. Chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Cũng theo Quyết định trên, Văn phòng Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh;

b) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh;

c) Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ đạo tỉnh và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo về lĩnh vực giảm nghèo;

d) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của các sở, ban, ngành và các địa phương để đáp ứng các yêu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu của Bộ, ngành ở Trung ương;

đ) Phối hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hện chương trình;

e) Tổ chức các hoạt động về nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp; phối hợp triển khai công tác truyền thông về giảm nghèo với các ngành, các cấp ở địa phương;

g) Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; điều tra, tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa giai đoạn, đầu và cuối kỳ theo chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương;

h) Phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án, các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh theo quy định;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phân công.

Kính phí hoạt động của Văn phòng Giảm nghèo tỉnh từ nguồn kinh phí quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hàng năm do ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh bố trí trong tổng kinh phí của Chương trình giảm nghèo tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.206.106
Đang truy cập: 30