Tìm kiếm
ISO 9001:2015
Năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015
Ngày 15/01/2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Trong đó, bao gồm các...
Căn cứ theo Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH của Sở và các quyết định về ban hành thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Sở đã rà soát xây dựng, chuẩn hóa 01 Sổ tay chất lượng,...
Căn cứ theo Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH của Sở và các quyết định về ban hành thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Sở đã rà soát xây dựng, chuẩn hóa 01 Sổ tay chất lượng,...
Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.378.224
Đang truy cập: 4.081