Tìm kiếm
KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019
Ngày cập nhật 20/03/2019

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 164/KH-LĐTBXH ngày 22/01/2019  về  phòng, chống tham nhũng năm 2019. Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN: tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Phòng, ban, đơn vị mình.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN: Người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác PCTN của đơn vị phải bám sát chỉ đạo của UND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Sở, các phòng, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính.

4. Trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng: Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng..

5. Công tác thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng: cần chú ý đến công tác tự kiểm tra nội bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Lê Thị Thanh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4.534.950
Đang truy cập: 2.592