Văn bản pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
87 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
14/2017/TT-BLÐTBXH25/05/201725/05/2017xQuy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
20/CT-TTg17/05/201717/05/2017xVề việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
37/2016/NÐ-CP15/05/201615/05/2016xQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
39/2016/NÐ-CP15/05/201615/05/2016xQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
102/2016/QH1305/04/201605/04/2016xLuật Trẻ em
11/2016/NÐ-CP03/02/201603/02/2016xQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
07/2016/QÐ-UBND21/01/201621/01/2016xBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
54/2015/TT-BLÐTBXH16/12/201516/12/2015xHướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
39/2015/TTLT19/10/201519/10/2015xHướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
37/2015/TTLT02/10/201502/10/2015xHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh
1359/QÐ-LÐTBXH30/09/201530/09/2015xVề việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015
1209/LÐTBXH-YT-TC-BH09/07/201509/07/2015xTriển khai chính sách Bảo hiểm y tế cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
01/CT-LÐTBXH10/06/201510/06/2015xVề việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông
17/2015/TT-BLÐTBXH22/04/201522/04/2015xHướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sỡ hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
17/2015/QÐ-UBND15/04/201515/04/2015xBan hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
48/KH-UBND13/04/201513/04/2015xTổ chức Tháng hành động vì trẻ em nám 2015
74/2014/QH1327/11/201401/07/2015xGiáo dục nghề nghiệp
21/2014/TT-BLÐTBXH26/08/201410/10/2014xQuy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
19/2014/TT-BLÐTBXH15/08/201405/10/2014xHướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
1012/QÐ-LÐTBXH11/08/201411/08/2014xVề việc hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Lybia
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345