Tìm kiếm
 
Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020
Ngày cập nhật 28/11/2020

Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toàn ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành: Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2020 về Chương trình công tác năm 2020; Kế hoạch hành động số 270/KH-LĐTBXH ngày 11/02/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toàn ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Công tác tham mưu, ban hành văn bản

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 12 kế hoạch (kèm Phụ lục).

Ban hành 1.080 văn bản là chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các công tác của ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó đã thực hiện 31 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

3.1. Công tác giải quyết việc làm – an toàn lao động

Thông qua các kênh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cho vay giải quyết việc làm, thông qua doanh nghiệp và người lao động tự tạo việc làm đã giải quyết việc làm mới cho 2.607 người, trong đó có 176 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 khoảng 25%). Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên nhu cầu tuyển dụng lao động giảm, một số doanh nghiệp cho lao động nghỉ việc.

Công tác thông tin thị trường lao động: Số người liên hệ, đăng ký xin việc làm 1.211 lượt người (trong đó, đến trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm 1.121 lượt ngtười và đăng ký qua website, facebook của Trung tâm Dịch vụ việc làm lập 90 người); Số lượt người đến tư vấn về việc làm, chính sách lao động và dạy nghề: 8.597 lượt người. Qua đó, đã giải quyết việc làm cho 282 người, trong đó có 03 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện cho vay tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.

Giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho 864 người với tổng số tiền 13,302 tỷ đồng (trong đó, hỗ trợ học nghề cho 49 người với số tiền 186 triệu đồng).

Cấp 15 giấy phép lao động và 35 giấy xác nhận lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh.

Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động  năm 2020, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3.2. Công tác giáo dục nghề nghiệp

Đến cuối tháng 3/2020 có 172 học viên đăng ký học nghề sơ cấp, tiếp nhận125 hồ sơ đăng ký học trình độ cao đẳng, trung cấp nhưng do dịch viêm phổi cấp Covid 19 nên các trường cao đẳng, trung cấp chưa có kế hoạch mở lớp. Trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài một số trường cao đẳng đã tổ chức đào tạo trực tuyến cho sinh viên.

Phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục – Đào tạo, Giao thông vận tải, Văn hóa – Thể thao, Du lịch, … thống nhất trình UBND tỉnh: giao chỉ tiêu đào tạo năm học 2020 – 2021 cho các cơ sở đào tạo thuộc địa phương quản lý; danh mục thiết bị mua sắm các nghề trọng điểm cho các Trường Cao đẳng Y tế Huế, Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế từ kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm – An toàn lao động năm năm 2020.

Phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh về Chương trình phối hợp năm 2020 cụ thể các việc sẽ phối hợp: Triển khai chính sách pháp luật theo phân cấp quản lý;công tác dự báo, đào tạo lao động kỹ thuật và cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp; công tác quản lý người lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; công tác an toàn – vệ sinh lao động và công tác kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật lao động.

3.3. Công tác Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động.

Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định 90/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp.

Phối hợp Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương 2020 cho 5/5 Công ty TNHH NN1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu (đạt 100%).

Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về tình hình thực hiện tiền lương năm 2019 và tiền thưởng Tết nguyên đán Canh Tý 2020 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.4. Công tác người có công

          Tổ chức thăm hỏi, tặng 42.744 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện và xã cho người có công với tổng số tiền 9,717 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tổ chức tiếp nhận 549 hồ sơ và đã gải quyết 491 hồ sơ; tổng hợp tình hình mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh để cân đối, bố trí kinh phí sữa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất phương án giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH trong năm 2020.

3.5. Công tác Giảm nghèo và Bảo trợ xã hội

Thực hiện Quyết định số 2422/QĐ-CTN ngày 31/12/2019 của Chủ tịch Nước và Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương đã tổ chức thăm hỏi và trao 154.470 suất quà với tổng số tiền 45,820 tỷ đồng các đối tượng xã hội và hộ nghèo.

  Tổng kết kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; Triển khai Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công đến năm 2020.

          Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND về phân công các sở, ban, ngành, đơn vị, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông năm 2020.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức các hoạt động giảm nghèo, an sinh xã hội tại một số địa phương đối với nguồn hỗ trợ 3 tỷ đồng của thành phố Hà Nội.

Phối hợp với Sở Tài chính cấp kinh phí nuôi dưỡng cho các đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Báo cáo UBND tỉnh và Cục Bảo trợ xã hội kết quả chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống dịch vụ Bưu điện và kết quả tập trung người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập năm 2019.

 Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm của Sở.

3.6. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2020 và kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2020 kịp thời.

3.7.  Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020; tổng hợp tình hình người nghiện, người sử dụng ma túy ở các xã, phường, thị trấn để có kế hoạch hướng dẫn tổ chức cai nghiện ma túy theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị, địa phương tập huấn, tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Tổ chức chủ cơ sở ký cam kết không vi pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Kiểm tra 45 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn. Qua đó nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tiếp nhận 02 đối tượng cai nghiện bắt buột và 01 đối tương cai nghiện không có nơi cư trú, qua đó đưa số người nghiện đang cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội là 16 người.

3.8. Công tác Thanh tra, Kế toán và Hành chính Văn phòng

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Thông báo về lịch tiếp công dân năm 2020; tiếp nhận, trực tiếp giải quyết, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan liên quan giải quyết 06 đơn thư, khiếu nại của công dân, đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi, tổng hợp kết quả tự kiểm tra được các doanh nghiệp cập nhật trên phần mềm do Bộ Lao động - TB&XH phát hành; tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động theo quy định.

Ban hành Quyết định giao dự toán chi cho các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; xây dựng kế hoạch thực hiện vụ và dự toán kinh phí năm 2020.

Thực hiện tốt các công tác: tổng hợp – hành chính; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; thi đua – khen thưởng; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các công tác hành chính khác kịp thời, hiệu quả.

4. Công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện:

4.1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Sở đã ban hành các văn bản sau:

- Kế hoạch Ứng phó với  dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid- 19) gây ra, thuộc một số lĩnh vực của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thành lập Ban chỉ đạo và Bộ phận thường trực phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid- 19) gây ra.

- Công văn số 171/LĐTBXH-VP ngày 31/01/2020; Công văn số 189/LĐTBXH-DN ngày 5/02/2020; Công văn số 202/LĐTBXH-BTXH ngày 6/02/2020; Công văn số 357/LĐTBXH-BTXH ngày 21/02/2020; Công văn số 430/LĐTBXH-DN ngày 28/02/2020; Công văn số 541/LĐTBXH-NCC ngày 10/03/2020; Công văn số 671/LĐTBXH-BTXH ngày 21/02/2020 chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; Phòng Lao động – TB và XH các huyện, thị xã và thành phố; Các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và phòng, chống dịch Covid-19 đối với Người có công.

- Công văn số 191/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 5/02/2020 về cung cấp thông tin lao động Trung Quốc đã về nghỉ Tết; Công văn số 336/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/02/2020 về giải pháp khôi phục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và sau dịch; Công văn số 409/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 27/02/2020 về rà soát, đề xuất tháo gỡ những khó khăn về tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp.

4.2. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại một số doanh nghiệp, cơ sở Bảo trợ xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở đã thành lập 03 đoàn để đi kiểm tra, cụ thể:

- Đoàn 1: Kiểm tra tại một số doanh nghiệp;

- Đoàn 2: Kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Đoàn 3: Kiểm tra tại một số cơ sở Bảo trợ xã hội.

4.3. Các hoạt động khác để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

- Tổ chức phun thuốc tại các đơn vị nuôi dưỡng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội;

- In 7.800 poster tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và gửi cho các các cơ quan, đơn vị của Sở; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở Bảo trợ xã hội; Phòng Lao động – TB và XH các huyện, thị xã và thành phố; UBND cấp xã và một số cơ quan, đơn vị liên quan khác để tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh này.

- Trang cấp khẩu trang cho cán bộ làm việc tại các bộ phận, công việc thường xuyên tiếp xúc với công dân.

- Tham mưu, đề xuất, kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phương án hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi thống kê, theo dõi tình hình sức khỏe đối với những lao động là người nước ngoài quay trở lại làm việc sau Tết, mới nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc để có biện pháp phòng chống dịch.

- Vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tài trợ nước rửa tay phòng, khẩu trang cho các hội người khuyết tật và các cơ sở trợ giúp xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thương xuyên đưa công tác phòng chống dịch CoVid-19 vào trong tác cuộc họp giao ban tuần, tháng để chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị và cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, cơ quan chuyên môn.

 

NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2020

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản

Căn cứ các nhiệm vụ của Sở được giao trong Quý II năm 2020 ban hành tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2020 và Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Chương trình công tác năm 2020 để tham mưu ban hành các kế hoạch, quyết định, chương trình, báo cáo và các văn bản khác.

2. Công tác chuyên môn

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Công tác giải quyết việc làm – an toàn lao động

Tổ chức thực hiện việc quản lý, cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số đơn vị sản xuất kinh doanh; tổ chức các lớp tập huấn trong khuôn khổ chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2.2. Công tác giáo dục nghề nghiệp

Chỉ đạo các Trường, Trung tâm và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có điều kiện thực hiện đào tạo trực tuyến với những ngành nghề phù hợp.

Chỉ đạo các Trường, Trung tâm và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với gia đình sinh viên, học sinh để quản lý cũng như nắm bất biến động sức khỏe của sinh viên, học sinh nhằm kịp thời xử lý khi phát hiện lây nhiểm dịch Covid 19.

2.3. Công tác Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh làm việc, tiếp nhận và tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến về quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 tại 03 Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

Hướng dẫn, rà soát, kiểm tra phương án sử dụng lao động để cổ phần hóa tại các đơn vị sự nghiệp công lập và đề nghị Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh trình UBND tỉnh theo Kế hoạch phê duyệt.

Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan theo dõi tình hình biến động lao động trong các doanh nghiệp; tình hình nợ lương, nợ BHXH tại các doanh nghiệp; tình hình lao động nghỉ việc, mất việc làm do dịch.

Tổ chức thực hiện việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động các doanh nghiệp.

2.4. Công tác người có công

Giải quyết kịp thời các loại hồ sơ đề nghị xác nhận người có công và giải quyết chế độ ưu đãi.

Tham mưu Lãnh đạo Sở kế hoạch giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

2.5. Công tác Giảm nghèo và Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh các báo cáo tổng kết lĩnh vực giảm nghèo gồm: Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Triển khai các hoạt động truyền thông giảm nghèo, đối thoại chính sách giảm nghèo và xuất khẩu lao động

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo trợ xã hội tại cộng đồng.

Phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát đối là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, trẻ em bị thiên tai, thảm họa đang được gia đình, cá nhân nhận nuôi tại cộng đồng để hỗ trợ một lần theo Quyết định 647.

Hướng dẫn các hội, các địa phương về tổ chức kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai các lớp tập huấn về giảm nghèo và bảo trợ xã hội cho các đối tượng có liên quan (nếu tình dịch Covid giảm).

2.6. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương có liên quan tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Triển khai và xây dựng thí điểm mô hình Ngôi nhà an toàn – Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và A Lưới.

Ban hành kế hoạch và tổ chức tập huấn về phòng, chống và sơ cấp cứu các loại tai nạn thương tích trẻ em; Phòng, tránh bạo lực và xâm hại trẻ em.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hoạt động các mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình hỗ trợ xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; mô hình thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới.

Phối hợp với Sở Nội vụ Khảo sát, đánh giá công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ nữ cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thảo/Ngày hội truyền thông "Nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ".

2.7.  Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống TNXH trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình triển khai kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội đã được các địa phương xây dựng từ đầu năm.

Triển khai phần mềm quản lý người nghiện, nghi nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo tiến độ của CA tỉnh;

Tổng hợp ý kiến các ngành liên quan về triển khai Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại Trạm Y tế thị trấn Lăng Cô để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Triển khai các nội dung của dự án giáo dục sức khỏe và phòng ngừa các nguy cơ cho trẻ em người dân tộc năm 2019 - 2020 (dự án AAT) tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh (nếu tình hình dịch Covid-19 giảm).

2.8. Công tác Thanh tra, Kế toán và Hành chính Văn phòng

Xử lý phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gửi về.

Thu thập hồ sơ, tài liệu, kết luận điều tra các vụ tai nạn lao động chết người xảy ra năm 2019 nhưng đến nay chưa kết luận.

Khảo sát đối tượng thanh tra, chuẩn bị thủ tục, thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công cách mạng tại Phòng Lao động - TB&XH huyện Phú Lộc, Phòng Lao động - TB&XH thị xã Hương Thủy(nếu tình hình dịch Covid-19 giảm).

Thẩm định kế hoạch thực hiện nhiệm vụ để giao kinh phí năm 2020 cho các phòng, cơ quan, đơn vị; thực hiện báo cáo quyết toán năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện tốt các công tác: pháp chế; thi đua – khen thưởng; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các công tác hành chính khác kịp thời, hiệu quả.

3. Công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

Tổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Trong đó tập trung thực hiện:

3.1. Về ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; Phòng Lao động – TB và XH các huyện, thị xã và thành phố; Các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và phòng, chống dịch Covid-19 đối với Người có công.

Ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện tốt các chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương và địa phương để hạn chế tối đa người Việt Nam nói chung và người trên địa bàn tỉnh nói riêng không bị nhiễm bệnh

Kiến nghị, đề xuất cấp trên có các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và các đối tượng yếu thế gặp khó khăn do dịch Covid-19.

3.2. Tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra tại một số doanh nghiệp, cơ sở Bảo trợ xã hội và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

3.3. Các hoạt động khác để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

Thường xuyên phun thuốc khử trùng tại các đơn vị nuôi dưỡng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội;

In poster tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và gửi cho các các cơ quan, đơn vị của Sở; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở Bảo trợ xã hội; Phòng Lao động – TB và XH các huyện, thị xã và thành phố; UBND cấp xã và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Trang cấp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho cán bộ làm việc tại các bộ phận, công việc thường xuyên tiếp xúc với công dân.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, nắm tình hình sức khỏe của người lao động người nước ngoài quay trở lại làm việc và lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài trở về.

Vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức hỗ trợ nước rửa tay phòng, khẩu trang cho các hội người khuyết tật và các cơ sở trợ giúp xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đưa công tác phòng chống dịch CoVid-19 vào trong tác cuộc họp giao ban tuần, tháng để chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị và cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, cơ quan chuyên môn để góp phần khống chế dịch, không để lan rộng.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.195.595
Đang truy cập: 1.355