Tìm kiếm
 
Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19
Ngày cập nhật 16/04/2020

Ngày 15/4/2020, UBND Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19. Nội dung chỉ thị như sau:

Dịch bệnh Covid-19 đã, đang và dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe và đời sống người dân trong thời gian thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhằm triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xem đây là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; xây dựng các giải pháp thiết thực chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

2. Việc tổ chức triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ bằng văn bản.

- Xác định được đối tượng nào thì chi trả ngay, theo phương thức “cuốn chiếu”; Đối với các đối tượng có thể hưởng từ 2 mức hỗ trợ trở lên thì chi trả trước mức hỗ trợ đã được xác định.

- Tổ chức chi trả với các phương thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh, ưu tiên hình thức giao tận nhà cho người được hỗ trợ;

- Thực hiện cập nhật thường xuyên tình hình hỗ trợ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh.

- Công khai, biểu dương những trường hợp đối tượng được hưởng tự nguyện không tham gia. Xử lý kịp thời các trường hợp khai báo không đúng đối tượng để hưởng lợi; thiếu trách nhiệm trong quản lý làm ảnh hưởng công tác hỗ trợ.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Khẩn trương tham mưu thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (BCĐ); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực BCĐ.

b) Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên cập nhập các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện. Hướng dẫn triển khai các thủ tục rà soát, thẩm định, xác nhận, phê duyệt, chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ.

c) Tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính để làm cơ sở tham mưu nguồn kinh phí hỗ trợ.

d) Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, báo cáo UBND tỉnh tại các cuộc họp giao ban về phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện

a) Thành lập các Ban Chỉ đạo cấp huyện; chỉ đạo thành Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban. Thành phần Ban Chỉ đạo đảm bảo các lĩnh vực và tổ chức xã hội, gồm: lao động – thương binh và xã hội, tài chính, thuế, ngân hàng chính sách, công an, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo việc rà soát, tổng hợp, phân loại, xác nhận, phê duyệt, chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo phân cấp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn.

b) Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, quy định về xét chọn các đối tượng (chú ý 3 khâu: rà soát đối tượng, thẩm tra, chi trả).

c) Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chủ động nguồn lực, sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo không để xảy ra trường hợp người dân nào thiếu đói.

4. Sở Tài chính

a) Tham mưu phân bổ ngân sách tỉnh để chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng được hỗ trợ; địa phương, đơn vị xác định rõ đối tượng nào thì bố trí kinh phí để chi trả ngay. Hướng dẫn việc thanh quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện hỗ trợ theo quy định.

b) Căn cứ quy định hiện hành, chủ động làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét tham mưu việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, điện, đường truyền intenet, phí, lệ phí và giá các dịch vụ thiết yếu trình UBND tỉnh trước ngày 18/4/2020.

c) Tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh các khoản chi lương và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách xã hội không để chậm trễ.

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Triển khai việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và 5/2020 tại địa chỉ của người hưởng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2680/UBND- XH ngày 02/4/2020 (đảm bảo không có trường hợp nào thực hiện chi trả tại điểm giao dịch Bưu điện).

b) Phối hợp các địa phương, đơn vị trong việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, danh sách người lao động phải ngừng việc theo quy định và trong công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng có công, bảo trợ xã hội.

c) Hướng dẫn người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lập hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; trực tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Chính phủ.

6. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

- Hướng dẫn cụ thể về điều kiện, nội dung hỗ trợ, thời gian thụ lý và thẩm định hồ sơ việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

- Tiếp tục thực hiện cho vay vốn tạo việc làm, vay vốn đi xuất khẩu lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương và các nguồn quỹ hợp pháp khác đảm bảo cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện.

7. Sở Công Thương:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1771/UBND-CT ngày 08/3/2020.

- Khẩn trương triển khai chỉ đạo của Bộ Công thương tại Công văn số 2532/BCT-XNK ngày 09/4/2020 về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng chống dịch Covid-19.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tế, nghiên cứu lựa chọn giải pháp phù hợp đẩy mạnh hình thức dạy học qua truyền hình và Internet, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học cho các em học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid 19.

          9. Công an tỉnh

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật... Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kể cả xử lý theo quy định của pháp luật hình sự đối với những hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp số tích cực vào cuộc, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng, chống dịch; mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, nhất là các dịch vụ phục vụ làm việc trực tuyến, dạy và học trực tuyến.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn; kịp thời phản bác thông tin sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang trong dư luận.

Phối hợp với sở Y tế và các địa phương đẩy nhanh lộ trình khai báo y tế toàn dân để tạo cơ sở giám sát y tế toàn dân, triển khai các dịch vụ hệ sinh thái y tế thông minh toàn tỉnh.

11. Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Điện lực Thừa Thiên Huế, Bưu điện Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các giải pháp hoặc đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả, tốt nhất các nội dung của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Chủ trì tổ chức giám sát việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện, cao trách nhiệm, ý thức công dân trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội....

- Tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp ủng hộ nhằm tạo thêm nguồn lực để góp phần cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống và dập tắt dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất sử dụng, phân bổ nguồn kinh phí được hỗ trợ kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

12. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ trước 10h00 ngày thứ 6 hàng tuần báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.886
Đang truy cập: 1.257