Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình công tác năm 2020
Ngày cập nhật 28/11/2020

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình công tác năm 2020 như sau:

 

Stt

Chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo

Phòng, đơn vị chủ trì

Lãnh đạo chỉ đạo

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

I

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH TRÌNH UBND TỈNH

1

Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

3

Kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin (CSDL) quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3

Kế hoạch

4

Kế hoạch truyền thông GDNN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3

Kế hoạch

5

Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (các nghề sơ cấp và dưới 3 tháng)

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3

Quyết định

6

Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

7

Kế hoạch đẩy mạnh đưa người lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

8

Kế hoạch thực hiện Chương trình về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 1

Kế hoạch

9

Kế hoạch Điều tra, rà soát thống kê người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 1

Kế hoạch

10

Kế hoạch tổng kết thực hiện chính sách Người có công giai đoạn 2016-2020

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 3

Kế hoạch

11

Kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 4

Kế hoạch

12

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

13

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

14

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Văn phòng Giảm nghèo

Đ/c Đặng Hữu Phúc, PTB BCĐCTMTQG
(Đ/c Phan Minh Nguyệt phụ trách)

Tháng 1

Kế hoạch

15

Kế hoạch trợ giúp người khuyết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

16

Quyết định hỗ trợ kinh phí trợ cấp nuôi dưỡng các đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 3

Quyết định

17

Kế hoạch Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Tổng kết Phong trào thi đua Thừa Thiên Huế chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau; Kế hoạch tổng kết Kế hoạch phân công các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học giúp đỡ 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25%.

Văn phòng Giảm nghèo

Đ/c Đặng Hữu Phúc, PTB BCĐCTMTQG

Tháng 5

Kế hoạch
(lồng ghép các KH thuộc CT MTQGGNBV)

18

Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Văn phòng Giảm nghèo

Đ/c Đặng Hữu Phúc, PTB BCĐCTMTQG

Tháng 7

Kế hoạch

19

Kế hoạch tổng kết thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực BTXH: Đề án 1019 (trợ giúp NKT); Đề án 1215 (trợ giúp người tâm thần); Đề án 647 (trợ giúp trẻ em không nơi nương tựa); Chương trình quốc gia vê người cao tuổi

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

20

Kế hoạch tổng kết chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống dịch vụ Bưu điện giai đoạn 2016-2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

21

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

22

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

23

Kế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 4

Kế hoạch

24

Kế hoạch tổ chức tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 8

Kế hoạch

25

Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 31/8/2016, của HĐND tỉnh Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

26

Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

27

Kế hoạch phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

28

Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

29

Kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

II

QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN DO SỞ BAN HÀNH

1

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

2

Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn và an ninh trật tự” năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

3

Quyết định ban hành Chương trình công tác của Sở năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Quyết định

4

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

5

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

6

Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

7

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

8

Kế hoạch triển khai thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp Quốc năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

9

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

10

Kế hoạch hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

11

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Kế hoạch

12

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật các lĩnh vực trọng tâm ngành lao động, thương binh và xã hội năm 2019

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

13

Kế hoạch hành động Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

14

Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

15

Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

16

Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

17

Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

18

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

19

Quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Quyết định

20

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1), nâng xếp hạng chỉ số B1 của tỉnh năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

21

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 7

Kế hoạch

22

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 và triển khai công tác năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

23

Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

24

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

25

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

26

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

27

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

28

Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2021 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

29

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

30

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

31

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội và giảm nghèo năm 2020

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

32

Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực dạy nghề năm 2020

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

33

Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực LĐTL-BHXH năm 2020

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

34

Kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ - Năm 2020

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

35

Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực Việc làm-An toàn lao động năm 2020

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

36

Triển khai thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực Người có công năm 2020

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

37

Kế hoạch hành động thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

38

Kế hoạch tổ chức “Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Kế hoạch

39

Kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 8

Kế hoạch

40

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực, tư vấn về công tác xuất khẩu lao động cho cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3

Kế hoạch

41

Kế hoạch điều tra thực trạng, nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 9

Kế hoạch

42

Kế hoạch sử dụng kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Kế hoạch

43

Kế hoạch tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 3

Kế hoạch

44

Kế hoạch phổ biến pháp luật lao động

Phòng LĐ - TL - BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

Kế hoạch

45

Kế hoạch Điều dưỡng Người có công năm 2020

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 1

Kế hoạch

46

Kế hoạch điều tra khảo sát để nâng cấp các công trình đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 2

Kế hoạch

47

Kế hoạch phân bổ kinh phí sửa chữa, nâng cấp mộ, NTLS

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 2

Kế hoạch

48

Kế hoạch đưa Đoàn người có công đi tham quan

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6

Kế hoạch

49

Kế hoạch tập huấn chính sách người có công

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 10

Kế hoạch

50

Kế hoạch triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

51

Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

52

Kế hoạch Trợ gúp trẻ em có Hoàn cảnh ĐBKK theo Quyết định 647/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Kế hoạch

53

Kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 2

Kế hoạch

54

Hướng dẫn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 8

Hướng dẫn

55

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 8

Kế hoạch

56

Kế hoạch tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 3

Kế hoạch

57

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 4

Hướng dẫn

58

Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6

Kế hoạch

59

Kế hoạch kiểm tra công tác trẻ em năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 9

Kế hoạch

60

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 5

Kế hoạch

61

Kế hoạch phúc tra, đánh giá kết quả phân loại, chấm điểm công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2020

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

III

BÁO CÁO GỬI UBND TỈNH VÀ BỘ LAO ĐỘNG – TBXH THƯỜNG KỲ

1

Báo cáo Tết nguyên đán Canh Tý

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1

Báo cáo

2

Báo cáo kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2019

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 2

Báo cáo

3

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý, 6 tháng, năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3,6,9,12

Báo cáo

4

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý, 6 tháng, năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3,6,9,12

Báo cáo

5

Báo cáo kêt quả thực hiện công tác lao động, thương binh và xã hội Quý, 6 tháng, năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3,6,9,13

Báo cáo

6

Báp cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, năm

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 5, 10

Báo cáo

7

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng, năm

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 6, 11

Báo cáo

8

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng, năm

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 6, 11

Báo cáo

9

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 8

Báo cáo

10

Báo cáo tình hình quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Quý, 6 tháng, năm

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3, 6, 9, 12

Báo cáo

11

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 5, 10

Báo cáo

12

Kết quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

13

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

14

Báo cáo công tác đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2019

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

15

Báo cáo quyết toán năm 2019

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3

Báo cáo

16

Dự toán ngân sách năm 2020 (cả địa phương và Trung ương)

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 9

Báo cáo

17

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB năm 2020 và Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

18

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý, 6 tháng, năm

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3,5,8,11

Báo cáo

19

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Quý, 6 tháng, năm

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3, 6, 9, 12

Báo cáo

20

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý, 6 tháng, năm

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 3, 6, 9, 12

Báo cáo

21

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng, năm

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 5, 11

Báo cáo

22

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Báo cáo

23

Báo cáo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng, năm

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 6, 12

Báo cáo

24

Báo cáo lao động người nước ngoài 6 tháng, năm

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 1, 7

Báo cáo

25

Báo cáo Về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 ở các doanh nghiệp

Phòng LĐ - TL - BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 1

Báo cáo

26

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng LĐ - TL - BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 6, 12

Báo cáo

27

Báo cáo công tác  chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công năm 2019

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 1

Kế hoạch

28

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ

Phòng Người có công

Đ/c Hồ Dần

Tháng 7

Báo cáo

29

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND về phân công các sở, ban, ngành, đơn vị, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% năm 2019

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 2

Báo cáo

30

Báo cáo kết quả thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống dịch vụ Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020;

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 2

Báo cáo

31

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6, 12

Báo cáo

32

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng, năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6, 12

Báo cáo

33

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của các hội (thuộc Sở Lao động-TB&XH quản lý nhà nước về chuyên ngành) năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

Báo cáo

34

Báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp người khuyết tật năm 2020; giai đoạn 2012-2020 và kế hoạch năm 2021

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Báo cáo

35

Báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp người tâm thần năm 2020; giai đoạn 2012-2020 và kế hoạch năm 2021

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Báo cáo

36

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án "Thúc đẩy quyền của người khuyết tật" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Báo cáo

37

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 11

Báo cáo

38

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2020; kế hoạch 2021

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

39

Báo cáo kết quả tập trung người lang thang năm 2020 theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

40

Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

41

Báo cáo Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 1

Báo cáo

42

Báo cáo công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng, năm

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6, 12

Báo cáo

43

Báo cáo tình hình tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

Báo cáo

44

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 9

Báo cáo

45

Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng, năm

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 6, 12

Báo cáo

46

Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 7

Báo cáo

47

Báo cáo kết quả phúc tra công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020

Chi cục PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

48

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Ban Giám đốc

Tháng 10

Báo cáo

49

Báo cáo định kỳ các Kế hoạch, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành  trong năm 2020 (Kể cả  là vai trò thường trực và phối hợp)

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Theo quy định

Báo cáo

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.285
Đang truy cập: 1.087