Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình công tác tháng 2 năm 2020
Ngày cập nhật 28/11/2020

Căn cứ Chương trình công tác tháng 02/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Đề nghị của Văn phòng Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác tháng 02/2020.

 

Chương trình công tác tháng 2 của Sở gồm:

Dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành: 17 kế hoạch

Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng: 25 nhiệm vụ

Các kế hoạch, nhiệm vụ tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Các nhiệm vụ chính như sau:

Stt

Nội dung

Phòng, đơn vị tham mưu

Lãnh đạo  chỉ đạo

Thời gian

I

TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH

1

Kế hoạch Thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2

2

Kế hoạch Đẩy mạnh đưa người lao động Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2

3

Kế hoạch Thực hiện Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng VL-ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

4

Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

5

Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

6

Kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin (CSDL) quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

7

Kế hoạch Thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

8

Kế hoạch Đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

9

Kế hoạch Thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

10

Kế hoạch Giao chỉ tiêu đào tạo năm học 2020 – 2021

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

11

Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 2

12

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

13

Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng BV,CSTE&BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 2

14

Kế hoạch Cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

CC PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

15

Kế hoạch Phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

CC PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

16

Kế hoạch Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2020

CC PCTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

17

Kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 4

II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THÁNG

1

Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 1

2

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 1

3

Quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2

4

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2

5

Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 2

6

Xây dựng Kế hoạch kinh phí thực hiện hoạt động của các phòng

Phòng KH-TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 3 + 4

7

Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

8

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

9

Kế hoạch Hội thao ngành giáo dục nghề nghiệp mở rộng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

10

Kế hoạch khảo sát, đánh giá, tổng kết 10 thực hiện Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020 và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

11

Kế hoạch tổng kết 10 thực hiện Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020 và Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

12

Kế hoạch nâng cao năng lực giáo dục nghề nghiệp

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

13

Kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo và nhân viên quản lý người khuyết tật

Phòng DN

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tuần 4

14

văn bản hướng dẫn các Công ty TNHH Nhà nước một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020

Phòng LĐ-TL-BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tuần 2

15

Báo cáo tình hình xác định chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích

Phòng LĐ-TL-BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tuần 2

16

Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh

Phòng LĐ-TL-BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tuần 3

17

Văn bản hướng dẫn bổ nhiệm hòa giải viên lao động gửi UBND và Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã

Phòng LĐ-TL-BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tuần 4

18

Thống kê người có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 4

19

Kiểm tra, nghiệm thu số hóa hồ sơ người có công

Phòng NCC

Đ/c Hồ Dần

Tuần 4

20

Báo cáo kết quả chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

21

Công văn liên ngành hướng dẫn các hoạt động tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện theo quyết định của UBND tỉnh đã ban hành

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

22

Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 647/QĐ-TTg

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

23

Giám sát, kiểm tra các cơ sở Bảo trợ xã hội về về thực hiện công tác phòng, chống dịch do vi rút chủng mới corona gây ra

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 2

24

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2020

Phòng BVCSTE-BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tuần 3

25

Báo cáo định kỳ các Kế hoạch, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành  trong năm 2020 (Kể cả  là vai trò thường trực và phối hợp)

Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Tháng 2

Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh nhiệm vụ hoặc gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo để điều chỉnh Chương trình công tác cho phù hợp. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo sở và Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.256
Đang truy cập: 1.085