Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh Chương trình công tác Quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 28/11/2020

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 và Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-ĐU ngày 06/10/2020 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh Chương trình công tác Quý IV năm 2020. CHương trình điều chỉnh như sau:


 
 

Chương trình công tác tháng IV/2020 của Sở được điều chỉnh gồm:

Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội: 04 nhiệm vụ

Việc làm – An toàn lao động: 09 nhiệm vụ

Giáo dục nghề nghiệp: 02 nhiệm vụ

Người có công: 11 nhiệm vụ

Bảo trợ xã hội:12 nhiệm vụ

Phòng, chống trệ nạn xã hội: 03 nhiệm vụ

Trẻ em và Bình đẳng giới: 04 nhiệm vụ

Thanh tra: 07 nhiệm vụ

Kế hoạch - tài chính: 02 nhiệm vụ

Văn phòng: 20 nhiệm vụ

Các nhiệm vụ khác: 06 nhiệm vụ

Cụ thể các nhiệm vụ chính như sau:

Stt

Chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo

Phòng, đơn vị chủ trì

Lãnh đạo chỉ đạo

Thời gian

Sản phẩm

A.

CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH, BÁO CÁO THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2020

I.

Lĩnh vực Lao động – Việc làm

 

Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội

1

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phòng LĐ - TL - BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 10

Kế hoạch

2

Kế hoạch sử dụng kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Kế hoạch

3

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 04 /KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Phòng LĐ - TL - BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 11

Báo cáo

4

Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phòng LĐ - TL - BHXH

Đ/c Hồ Dần

Tháng 11

Báo cáo

 

Việc làm – An toàn lao động

5

Kế hoạch sử dụng kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Kế hoạch

6

Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch giải quyết việc làm và Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 thông qua việc Điều tra, tổng hợp thông tin thị trường lao động Cung – Cầu lao động theo văn bản hướng dẫn của Sở. Tích cực đôn đốc các địa phương, Ban quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh chỉ đạo điều tra viên tiếp tục thực hiện điều tra thông tin doanh nghiệp (Phần Cầu lao động).

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 10 -15/12/2020

Báo cáo

7

Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ, chi trả theo Nghị quyết số 42 và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Báo cáo

8

Tư vấn, hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 11

Kế hoạch

9

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý về an toàn lao động

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 10-11

Kế hoạch

10

Phối hợp với Phòng LĐ- TL – BHXH xây dựng báo cáo tình hình thực hiện NQ 125 và NQ 102 của Chính phủ

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 10

 Báo cáo

11

Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 12

 Báo cáo

12

Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch chương trình việc làm năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 12

 Báo cáo

13

Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Phòng VL - ATLĐ

Đ/c Hồ Dần

Tháng 12

 Báo cáo

 

Giáo dục nghề nghiệp

 

 

 

 

14

Báo cáo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng, năm

Phòng Dạy nghề

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng  12

Báo cáo

15

Kế hoạch “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

Phòng Dạy nghề

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Kế hoạch

II.

Lĩnh vực Người có công

16

Báo cáo kết quả hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 10

Báo cáo

17

Báo cáo Kết quả lấy mẫu sinh phẩm hài cốt tại NTLS Vinh Giang

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 10

Báo cáo

18

Báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra đối với NCC và các công trình Ghi công liệt sĩ

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 10

Báo cáo

19

Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ công tác ưu đãi NCC năm 2020

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 10

Kế hoạch

20

Báo cáo vướng mắc và đề nghị UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 10

Báo cáo

21

Tập huấn nghiệp vụ công tác ưu đãi NCC

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 10

Hội nghị

22

Tham mưu BCĐ tỉnh họp, cho ý kiến về việc đề nghị xác nhận các hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 10

Cuộc họp

23

Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản lựa chọn NCC và thân nhân NCC tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh đi thăm tết

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 12

Công văn

24

Báo cáo số liệu Người có công với cách mạng

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 12

Báo cáo

25

Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo công tác điều chỉnh bia mộ liệt sĩ

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 12

Báo cáo

26

Tham mưu lãnh đạo Sở Quyết định phê duyêt mức chi xét duyệt, thẩm định hồ sơ NCC

Phòng Người có công

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 12

Báo cáo

III.

LĨNH VỰC XÃ HỘI

 

 

 

 

 

Bảo trợ xã hội – giảm nghèo

 

 

 

 

27

Kế hoạch tổng kết thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực BTXH: Đề án 1019 (trợ giúp NKT); Đề án 1215 (trợ giúp người tâm thần); Đề án 647 (trợ giúp trẻ em không nơi nương tựa); Chương trình quốc gia vê người cao tuổi

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

28

Kế hoạch tổng kết chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống dịch vụ Bưu điện giai đoạn 2016-2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

29

Báo cáo tình hình hoạt động  của các cơ sở trợ giúp xã hội năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 11

Báo cáo

30

Báo cáo công tác nhân quyền năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

31

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 647 năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

32

Chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

33

Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2020; kế hoạch 2021

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

34

Kết quả tập trung người lang thang theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

35

Số liệu thống kê lĩnh vực bảo trợ xã hội theo Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2016

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

36

Kết quả thực hiện CT MTQG giảm nghèo  bền vững năm 2020

Văn phòng giảm nghèo

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Báo cáo

37

Báo cáo giám sát Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Báo cáo

38

Kết quả kết quả giám sát công tác bảo trợ xã hội năm 2020

Phòng BTXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Báo cáo

 

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

39

Kế hoạch phúc tra, đánh giá kết quả phân loại, chấm điểm công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2020

Chi cục CTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 10

Kế hoạch

40

Kế hoạch Kiểm tra giám sát công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020

Chi cục CTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 11

Kế hoạch

41

Báo cáo kết quả phúc tra công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2020

Chi cục CTNXH

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

 

Trẻ em và Bình đẳng giới

 

 

 

 

42

Hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020

Phòng BV,CSTE và BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

43

Kết quả thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Phòng BV,CSTE và BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 12

Báo cáo

44

Kết quả hoạt động tết Trung thu năm 2020

Phòng BV,CSTE và BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 11

Báo cáo

45

Báo cáo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020

Phòng BV,CSTE và BĐG

Đ/c Phan Minh Nguyệt

Tháng 11

Báo cáo

IV.

LĨNH VỰC THANH TRA

 

 

 

 

46

Kiểm tra liên ngành công tác AT,VSLĐ tại 13 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thanh tra Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 10

 

Quyết định

47

Thanh tra hành chính tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Thanh tra sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 10

Quyết định

48

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH tại huyện Phú Lộc

Thanh tra sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11,12

Quyết định

49

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH tại thị xã Hương Thủy

Thanh tra sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11, 12

Quyết định

50

Báo cáo công tác thanh tra Quý IV và cả năm 2020

Thanh tra sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

51

Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và cả năm 2020

Thanh tra sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

52

Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV và cả năm 2020

Thanh tra sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

V.

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

 

 

 

53

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch XDCB năm 2020 và Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

54

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm

Phòng KH - TC

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Báo cáo

VI.

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

 

55

Báo cáo tự đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 10

Báo cáo

56

Thành lập Hội đồng tự đánh giá xếp lọi chất lượng hoạt động của Sở

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 10

Quyết định

57

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, ISO, công vụ năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn  Hữu Phước

Tháng 10

Báo cáo

58

Ban hành tiêu chí thi đua – khen thưởng các phòng, đơn vị, công chức, viên chức

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Quyết định

59

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Quyết định

60

Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Đề án

61

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn  Hữu Phước

Tháng 10

Báo cáo

62

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn  Hữu Phước

Tháng 11

Báo cáo

63

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn  Hữu Phước

Tháng 11

Báo cáo

64

Kết quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

65

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn  Hữu Phước

Tháng 11

Báo cáo

66

Báo cáo công tác dân vận chính quyền, dân chủ, văn hóa công vụ năm năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

67

Kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2015

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Kế hoạch

70

Báo cáo công tác tự đánh giá, xếp loại cải cách hành chính, chất lượng hoạt động của Sở năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 11

Báo cáo

71

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn  Hữu Phước

Tháng 12

Báo cáo

72

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn  Hữu Phước

Tháng 12

Báo cáo

73

Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Báo cáo

74

Báo cáo tình hình quản lý biên chế và tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở năm 2020

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 11

Báo cáo

75

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 và triển khai công tác năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

76

Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

B.

CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH, BÁO CÁO BAN HÀNH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020 TRIỂN KHAI NĂM 2021

1

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

2

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, ISO, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 12

Kế hoạch

3

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Nguyễn Hữu Phước

Tháng 12

Kế hoạch

4

Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

5

Kế hoạch điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, viên chức quản lý năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

6

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2021

Văn phòng Sở

Đ/c Đặng Hữu Phúc

Tháng 12

Kế hoạch

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.273.049
Đang truy cập: 1.032