Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
Ngày cập nhật 22/07/2021

Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh có 6384/UBND-NĐ /v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ gửi các Sở, ngành liên quan. Nội dung cụ thể:

Để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại khoản 11, mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh triển khai cho vay kịp thời, đúng quy định; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương tỉnh, Cục thuế tỉnh phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình tổ chức thực hiện; hỗ trợ, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ có nhu cầu vay vốn cho NHCSXH, làm cơ sở trong việc rà soát, kiểm tra, xác định đối tượng và tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục cho vay.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã và thành phố Huế xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động đề nghị theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay.

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến các doanh nghiệp; phối hợp với chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai kịp thời để doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

5. UBND, Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, và thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện triển khai thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; kiểm tra, giám sát chặt chẽ để tránh tiêu cực, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện quán triệt, tập trung tổ chức cho vay đến người sử dụng lao động đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận doanh nghiệp, người sử dụng lao động để triển khai chính sách hỗ trợ cho vay; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 để các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, hội viên và nhân dân được biết và triển khai thực hiện kịp thời; phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách công khai, minh bạch, hiệu quả.

8. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; kịp thời thông tin kết quả thực hiện cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị tham mưu đề xuất phương án xử lý gửi chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.377.921
Đang truy cập: 3.808