TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016-2020
Ngày cập nhật 25/03/2021

Sáng ngày 17/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Bình UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đồng chủ trì Hội nghị.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khích lệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm từ 8,36% năm 2016 còn 3,45% cuối năm 2020. Xét về quy mô số hộ nghèo giảm 53,94% số hộ nghèo so với đầu kỳ. Bình quân tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,98%/năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo Chính phủ giao là 0,87%/năm, Nghị quyết Tỉnh uỷ giao 0,9%/năm; đồng thời thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, địa phương và toàn xã hội trong thực hiện công tác giảm nghèo đã góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, hộ nghèo góp phần ổn định đời sống của người dân. Những người nghèo, người yếu thế đều được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, các chính sách như: tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, tiền điện, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý… thông qua nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Phong trào chung tay vì người nghèo, trong đó nổi bật là sự vào cuộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 57 cơ quan, đơn vị, trường học đã vận động, đóng góp, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo tại 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, góp phần vào việc thực hiện thành công chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, từ nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã góp phần trong thực hiện phong trào thi đua “chung tay vì người nghèo”, “ngày vì người nghèo”… đã hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo, người nghèo khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh về nhà ở, vốn vay, trợ cấp xã hội và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Đồng chí Đặng Hữu Phúc TUV, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo tại Hội nghị

Giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy Đảng đến Chính quyền địa phương đã chung sức, đồng lòng, đóng góp thiết thực của nhân dân, cán bộ trong công cuộc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các Chương trình giảm nghèo… xem nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương..

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 và giai đoạn 2022-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, cơ chế, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững đến các cấp, các ngành và địa phương, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến và đồng thuận của toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các sở, ngành cần khẩn trương rà soát, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng vào chính sách hỗ trợ gắn với điều kiện, chính sách hỗ trợ tạo việc làm phải là việc làm có năng suất và thu nhập tốt, bảo đảm thoát nghèo bền vững;  Đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư và thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn lực của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng Nông thôn mới phải gắn với Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động nguồn lực toàn xã hội và sự ủng hộ của các tổ chức trong và ngoài nước trong công cuộc hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các chương trình, mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, nhất là mô hình giảm thiểu tác động của lũ lụt, chống tái nghèo; mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại các xã nghèo vùng dân tộc thiểu số, xã biên giới gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020

Phan Xuân Sang, VPGN
Các tin khác
Xem tin theo ngày