Tìm kiếm
 
VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Ngày cập nhật 25/05/2017

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

(Trích yếu nội dung)

I

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

1

Nghị quyết số 15-NQ/TW

01/6/2012

Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

2

Nghị quyết số 76/2014/QH13

24/6/2014

Về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

3

Nghị Quyết số 80/NQ-CP

19/5/2011

Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

4

Nghị quyết số 100/2015/QH13

12/11/2015

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

5

 Quyết định số 204/QĐ-TTg

01/02/2016

phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

6

Quyết định số 75/QĐ-UBDT

29/2/2016

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

7

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg

19/11/2015

ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

8

Quyết định số 1722/QĐ-TTg

02/9/2016

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

9

Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg

10/10/2016

ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

10

Quyết định số 1584/QĐ-TTg

10/8/2016

về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

11

 Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG

20/10/2016

về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

12

Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH

28/6/2016

về việc tư hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

13

Thông tư 39/2016/TT-BLĐTBXH

25/10/2016

Hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

14

Quyết định số 131/QĐ-TTg

25/01/2017

về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

 

15

Quyết định 204/QĐ-TTg

01/02/2016

Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

16

Thông tư 15/2017/TT-BTC

15/02/2017

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG GNBV 2016 - 2020

II

VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY, UBND TỈNH

1

Nghị quyết số 04-NQ/TU

08/11/2016

về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

2

Kế hoạch số 189/KH-UBND

14/12/2016

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

3

Kế hoạch 07/KH-UBND

16/01/2017

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017

4

Kế hoạch 16/KH-UBND

25/01/2017

Phân công các sở, ban, ngành đoàn thể, trường học giúp đỡ

các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% ở hai  huyện A Lưới và Nam Đông

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

 

5

Kế hoạch 82/KH-UBND

10/4/2017

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  giai đoạn 2017-2020

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.359
Đang truy cập: 1.048