Tìm kiếm
 
 
 
Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh TT Huế hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ đến hết ngày 31/12/2016 thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 03/04/2017

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

A.  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  1.  

Chỉ thị

09/2005/CT-UBND

Ngày 22/02/2005

Về việc đẩy mạnh công tác tổ chức hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm.

Do các văn bản mà Chỉ thị 09/2005/CT-UBND sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp để thực hiện hết hiệu lực, đó là:

Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 2011của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Đồng thời, nội dung của Chỉ thị chỉ phù hợp với thời điểm ban hành.

31/12/2016

  1.  

Quyết định

2309/2005/QĐ-UBND

Ngày 21/07/2005

Về việc quy định đơn giá ngày công lao động nông nhàn

 

Do Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ.

05/9/2016

  1.  

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND Ngày 02/6/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

 

Các văn bản mà Quyết  định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

-  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ bị bãi bỏ bởi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/5/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của liên Bộ Lao động thương binh và xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

31/12/2016

  1.  

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2015

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Các văn bản mà Quyết  định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

-  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hết hiệu lực ngày 01/7/2016 do Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay thế

-  Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã bị thay thế bởi Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

 

 

  1.  

Quyết định

81/2016/QĐ-UBND

Ngày 06/12/2016

Về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Do Quyết định số 82/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

 

22/12/2016

  1.  

Quyết định

949/QĐ-UBND

Ngày 21/5/2013

Về chế độ cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

- Tại Điều 3 Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND Ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay thế nội dung về chế độ tiền ăn cho người tâm thần, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 1 Quyết định số 949/QĐ-UBND

- Tại Điều 3 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 03/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng người có công cách mạng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công thay thế nội dung về chế độ tiền ăn cho người có công cách mạng quy định tại Điều 1 Quyết định số 949/QĐ-UBND

- Nội dung về trợ cấp tiền ăn cho người nghiện ma túy hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang tham mưu ban hành văn bản mới quy định vấn đề này

 

 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.988.943
Đang truy cập: 1.526