Tìm kiếm
 
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021- 2025
Ngày cập nhật 10/06/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2021 và Công văn số 2666/UBND-XH ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 03/12/2020,

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021- 2025”.

Để có cơ sở tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Đại học Huế nghiên cứu, góp ý để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

Đính kèm: Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, dự thảo Tờ trình gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025.

 

Góp ý trực tiếp theo đường link: https://sldtbxh.thuathienhue.gov.vn/?gd=55&cn=53

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.259.491
Đang truy cập: 1.095