Tìm kiếm
 
Quyết định: Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 15/07/2021

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc, nội dung cụ thể:

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực

có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc

 

 
   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc, như sau:

1. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các thôn: Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng và Thủy Cam của xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 12 giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

2. Thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 12 giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Phú Lộc triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Phú Lộc và các ngành liên quan thành lập, bố trí các Chốt, trạm kiểm dịch cô lập các khu vực trên tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để UBND huyện Phú Lộc triển khai công tác phòng, chống dịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế thường xuyên cập nhật, đưa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người dân biết, hưởng ứng tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

5. UBND huyện Phú Lộc:

a) Chủ động làm việc với các sở, ban ngành liên quan khẩn trương xây dựng, triển khai phương án phong tỏa tạm thời các khu vực trên đảm bảo khoanh vùng, khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

b) Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Thủy thường xuyên theo dõi, diễn biến sức khỏe nhân dân trong khu vực cách ly y tế.

c) Báo cáo thường xuyên, kịp thời UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế những diễn biến bất thường về sức khỏe nhân dân, nhất là những diễn biến liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

d) Làm việc cụ thể với Sở Công thương, các đơn vị kinh doanh vận tải, thực phẩm để có kế hoạch vận chuyển, cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Công thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.378.403
Đang truy cập: 4.148