Tìm kiếm
 
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Quý III năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 29/09/2020

Kết quả thực hiện công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính Quý III năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Sở đã đưa 118/118 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở vào thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó, áp dụng mức độ 3 là 72 thủ tục và thực hiện mức độ 4 là 46 thủ tục;

Kết quả, từ ngày 05/6/2020 đến ngày 05/9/2020, Sở tiếp nhận 8.229 hồ sơ và giải quyết 5.627 hồ sơ, trong đó, 2.480 hồ sơ kỳ trước chuyển sang.

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

a) Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Sở thực hiện:

 - Tiếp nhận 8.229 hồ sơ một cửa; trong đó, giải quyết 5.627 hồ sơ, đang giải quyết 2.602 hồ sơ.

- Tiếp nhận 3.159 hồ sơ một cửa liên thông; trong đó, giải quyết 1.664 hồ sơ, đang giải quyết 1.495 hồ sơ.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

Sở đã tiếp tục bố trí bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (của Văn phòng UBND tỉnh), hòm thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

Trong Quý III/2020, Sở không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên Hue-S và qua hòm thư (kèm theo biểu số 05a/VPCP/KSTT).

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 và Công văn số 6209/UBND-KSTT ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2020, Sở đã tiến hành rà soát, đánh giá TTHC trong lĩnh vực người có công như sau:

- Tổng số TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá: 35 thủ tục;

- Số TTHC và số VBQPPL dự kiến sửa đổi, bổ sung, quy định mới theo thẩm quyền: 0 thủ tục;

- Số TTHC và số VBQPPL kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, quy định mới: 09 thủ tục.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.260.036
Đang truy cập: 1.283