Tìm kiếm
 
Kế hoạch số 305/KH-SLĐTBXH 05/02/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về Tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 03/03/2021

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tuyên truyền phục vụ bầu cử, góp phần làm cho công chức, viên chức, người lao động của Sở nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm trong năm 2021; tạo sự thống nhất, sự đồng thuận trong toàn xã hội, tạo không khí thi đua yêu nước sôi nổi trong công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

 

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-20126 gắn với tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử Quốc gia; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh về cuộc bầu cử…

Hình thức tuyên truyền: đăng tải trên trang Trang thông tin điệ tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; lồng ghép tuyên truyền pháp luật về bầu cử vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp giao ban đầu tuần của các phòng, chi cục, đơn vị thuộc Sở; hội nghị phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân./.

(Kế hoach so 305/KH-SLĐTBXH kem theo)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.153
Đang truy cập: 1.027