Tìm kiếm
 
 
ISO 9001:2015
Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-SLĐTBXH ngày 24/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm...
Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 3512/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch...
Căn cứ Kế hoạch số 189/KH-SLĐTBXH ngày 24/01/2022 của Sở về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-SLĐTBXH ngày...
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành...
Ngày 24/01/2022, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Quyết định số 72/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt mục tiêu chất lượng năm 2022 áp dụng tại Sở. Mục tiêu như sau: 1. Tiếp tục duy trì, áp...
Ngày 18/10/2021, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1696/QĐ-SLĐTBXH về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Lao động...
Ngày 18/10/2021, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1694/QĐ-SLĐTBXH về việc bổ nhiệm lãnh đạo về chất lượng trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và...
Năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015
Ngày 15/01/2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Trong đó, bao gồm các...
Căn cứ theo Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH của Sở và các quyết định về ban hành thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Sở đã rà soát xây dựng, chuẩn hóa 01 Sổ tay chất lượng,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.988.943
Đang truy cập: 1.532