Tìm kiếm
 
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Ngày cập nhật 22/07/2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

“Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025”

 

Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 26/ 4/ 2021 của HĐND tỉnh về “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025” (Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND, với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Quán triệt thông suốt và nhất quán trong hệ thống chính trị và xã hội về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh việc đưa lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và kỹ năng, tác phong nghề nghiệp của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu từ năm 2021 - 2025 đưa khoảng 10.000 người. Chỉ tiêu theo từng năm cụ thể như sau:

- Năm 2021: 1.800 người

- Năm 2022: 2.000 người

- Năm 2023: 2.050 người

- Năm 2024: 2.050 người

- Năm 2025: 2.100 người

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở:

- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện xây dựng mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2021- 2025 về Chương trình việc làm, Chương trình đưa người lao động trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào trong mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

- Chỉ đạo cấp ủy Đảng, của chính quyền các xã/phường/thị trấn xây dựng mục tiêu cụ thể của từng địa phương.

2. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên chưa tìm được việc làm, bộ đội phục viên xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện.

3. Đào tạo nâng cao chất lượng lao động: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dưng mục tiêu, giải pháp cụ thể trong việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình phù hợp ngành nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, xã hội đảm bảo tạo nguồn lao động cung ứng thị trường tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập.

4. Nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gia đình có người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Hỗ trợ, lựa chọn các đơn vị đủ năng lực, uy tín, cơ sở vật chất tốt, hoạt động trên địa bàn tỉnh có chức năng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng làm cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, tăng cường hoạt động mở rộng quan hệ tìm kiếm, chọn lọc đối tác tin cậy, đảm bảo việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp  đồng có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng giáo dục pháp luật cho người lao động hiểu rõ về nghĩa vụ và quyền lợi, chấp hành pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại; chấp hành nội quy nơi làm việc, nơi ở; về thời gian làm việc, thời gian nghỉ; công việc làm, tiền lương tối thiểu, tiền lương làm thêm giờ…, trường hợp có xảy ra tranh chấp, bồi thường hợp đồng, có trách nhiệm đàm phán làm rõ với doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

- Gia đình và người lao động phải cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký, người lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi chi phí, thiệt hại gây ra (trừ lý do khách quan có cơ sở pháp lý chứng minh được gia hạn nợ vay) tránh làm tổn hại đến uy tín của người lao động và của quốc gia.

5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của địa phương; thường xuyên trao đổi thông tin với các địa phương, doanh nghiệp để nghe các ý kiến phản hồi từ đó có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

- Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động xây dựng kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định Luật Ngân sách.

2. Huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện 5 năm, hàng năm của ngành; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan triển khai, tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng năm, sơ kết giữa kỳ, tổng kết cuối kỳ các nội dung nêu tại Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cơ chế, chính sách cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương và người lao động thực hiện lập hồ sơ thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ; trách nhiệm xác nhận hồ sơ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan trong việc huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có chức năng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế “Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025”, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 26/ 4/ 2021 của HĐND tỉnh về “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025”.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong học sinh, sinh viên về đề án; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia giáo dục nghề nghiệp; định hướng, vận động sinh viên sau khi ra trường không có việc làm trong nước thì tham gia thị trường lao động ngoài nước; tạo nguồn lao động tham gia hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương xây dựng Quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm thủ tục xuất cảnh; Quy chế quản lý người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh để theo dõi phát hiện và xử lý các đối tượng tiêu cực, lừa đảo gây thiệt hại cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có tuyển dụng lao động tại địa phương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của nhà nước.

6. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cung cấp thông tin và mở rộng thị trường lao động ở các nước có điều kiện lao động tốt, thu nhập cao. Mở rộng quan hệ với các đối tác, các nghiệp đoàn, các công ty sản xuất ở nước ngoài mở rộng hơp tác đưa lao động sang làm việc.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế quản lý người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phi thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đọa 2021 - 2025 (nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế).

8. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng hướng dẫn chính sách hỗ trợ vay vốn người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; theo dõi, kiểm tra, thực hiện việc cho vay vốn; có kế hoạch thu hồi vốn đến hạn và xử lý nợ quá hạn trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và thông báo các thủ tục vay vốn, lãi suất, thời gian thu hồi vốn vay theo đúng quy định của Nhà nước; đề xuất biện pháp xử lý nợ, lãi vay đối với các trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

- Báo cáo kết quả sử dụng nguồn vốn ủy thác theo định kỳ hàng tháng, quý và năm cho UBND tỉnh, đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để theo dõi, quản lý.

9. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho cấp xã, gắn nhiệm vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá khen thưởng cuối năm của địa phương.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến các tầng lớp nhân dân, cũng như về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Chỉ đạo phòng, ban chức năng cấp huyện, UBND cấp xã: Chủ động và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động đảm bảo theo yêu cầu; xem xét xác nhận hồ sơ vay tín chấp cho người lao động được vay thuộc đối tượng ưu tiên và các đối tượng khó khăn về kinh tế theo thông báo trúng tuyển và giấy xác nhận của doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm đôn đốc thu hồi nợ vay; hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế “Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025”, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 – 2025” đến tận đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện, các đơn vị được giao nhiệm vụ nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 20/7/2021, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp;

Định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đưa người lao động trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trước ngày 20/6 (báo cáo 6 tháng) và trước ngày 30/11 (báo cáo năm) thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6) , năm (trước ngày 05/12).

3. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.377.921
Đang truy cập: 2.325