Tìm kiếm
 
 
Lãnh đạo cơ quan
Ngày cập nhật 11/06/2013

 

BAN GIÁM ĐỐC

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở
Đặng Hữu Phúc

Phó Giám đốc Sở

Hồ Dần

Phó Giám đốc Sở 

Phan Minh Nguyệt

Phó Giám đốc Sở 

Nguyễn Hữu Phước

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC

1. Đồng chí Đặng Hữu Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở

a) Lãnh đạo và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật; là người đứng đầu Sở, người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; báo cáo trước HĐND tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh theo yêu cầu.

b) Giữ mối liên hệ thường xuyên với cơ quan, đơn vị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đảng ủy Sở và Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của cơ quan Sở.

c) Phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đối ngoại; ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; kế hoạch - tài chính; thanh tra; các chương trình, dự án, đề án (bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia) và chủ tài khoản Sở.

d) Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính; giáo dục nghề nghiệp và việc làm; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức và doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

đ) Phụ trách các đơn vị Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch-Tài chính; theo dõi lĩnh vực của ngành đối với thành phố Huế và huyện A lưới.

e) Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách, phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội uỷ quyền.

2. Đồng chí Hồ Dần, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực: Việc làm - An toàn lao động; bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; lao động tiền lương; người Việt nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

b) Phụ trách các đơn vị Phòng Việc làm - An toàn lao động; Phòng Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm; theo dõi lĩnh vực của ngành đối với thị xã Hương Thuỷ và huyện Phú Vang.

 c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách, thuộc phạm vi của ngành quản lý.

d) Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc chung của Sở khi Giám đốc đi vắng.

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Phan Minh Nguyệt, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực: bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ; bình đẳng giới.

b) Phụ trách Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Bảo vệ - chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Văn phòng Giảm nghèo Tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em; các đơn vị: Trung tâm Nuôi dưỡng và công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội; theo dõi lĩnh vực của ngành đối với thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền.

 c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách, thuộc phạm vi của ngành quản lý.

d) Giữ mối liên hệ với các đoàn thể chính trị - xã hội của Sở (trừ Đoàn TNCSHCM của Sở).

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; người có công; văn phòng (trừ nhiệm vụ do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách).

b) Phụ trách Phòng Dạy nghề, Văn phòng Sở, Phòng Người có công; đơn vị Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công; theo dõi lĩnh vực của ngành đối với huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông.

 c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức phối hợp liên ngành theo lĩnh vực phụ trách, thuộc phạm vi của ngành quản lý.

d) Giữ mối liên hệ với Đoàn TNCSHCM của Sở.

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công.

Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và các công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng của Sở biết để phối hợp và quan hệ công tác./.

(Căn cứ Thông báo số 2296/TB-LĐTBXH ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở)

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. Văn phòng
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Trí
- Điện thoại: 0234 3897088

2. Thanh tra
- Chánh Thanh tra: Phan Quang Trung
- Điện thoại: 0234 3897026

3. Kế hoạch - Tài chính
- Trưởng phòng: Hà Thị Hương Giang
- Điện thoại: 0234 3897024

4. Người có công
- Trưởng phòng: Lê Thị Niềm
- Điện thoại: 0234 3897027

5. Lao động - Việc làm 
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Tuấn
- Điện thoại: 0234 3897028

6. Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thoản
- Điện thoại: 0376767272

7. Bảo trợ xã hội
- Trưởng phòng: Hồ Quang Minh
- Điện thoại: 0982137222

8. Giáo dục nghề nghiệp
- Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Khanh
- Điện thoại: 0914191747

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1
Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công

- Giám đốc: Nguyễn Hữu Nghi
- Địa chỉ: 77 Yết Kiêu
- Điện thoại: 0234 3514826

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm
- Giám đốc: Nguyễn Duy Thông
- Địa chỉ: 12 Phan Chu Trinh
- Điện thoại: 0234 3824855

3. Trung tâm Bảo trợ xã hội
- Giám đốc: Ngô Duy Bình
- Địa chỉ: Thôn Chầm - Hương Hồ - Hương Trà
- Điện thoại: 0234 3769000

4. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em
- Phó Giám đốc phụ trách: Trần Văn Khải
- Địa chỉ: 65 Đặng Tất
- Điện thoại: 0234 3538334

 

Xem tin theo ngày  
 
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.988.943
Đang truy cập: 1.515