Tìm kiếm
 
Số liệu thống kê, báo cáo
Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND...
Kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Giai đoạn 2015 – 2019, các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức ngành Lao động...
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, 2 tháng đầu năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.393
Đang truy cập: 1.059