Tìm kiếm
 
ISO 9001:2015
Năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản...
Ngày 15/01/2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ...
Căn cứ theo Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH của Sở và các quyết định về ban hành thủ tục hành...
Căn cứ theo Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 115/KH-LĐTBXH của Sở và các quyết định về ban hành thủ tục hành...
Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng,...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.110
Đang truy cập: 1.026