Tìm kiếm
 
Chương trình, kế hoạch, định hướng
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình...
Căn cứ Chương trình công tác tháng 3/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển...
Căn cứ Chương trình công tác tháng 02/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển...
Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị...
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày 14/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình...
Căn cứ Chương trình công tác tháng 7/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển...
Căn cứ Chương trình công tác tháng 6/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển...
Căn cứ Chương trình công tác tháng 5/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về triển...
 Căn cứ Chương trình công tác tháng 4/2020 của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Sở về...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5.245.262
Đang truy cập: 1.036