Tìm kiếm

Liên kết website
Chính phủ
Bộ, ngành, Trung ương
Sở ban ngành
Báo chí
Giải trí

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững
Ngày cập nhật 12/03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13/5/2022 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 107-KT/TU ngày 23/3/2023 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Ngày 01/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về tổ chức Hội nghị Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững.

 

I. Việc xây dựng Kế hoạch với mục đích:

1. Hội nghị giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững là diễn đàn đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp; gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Thông qua Hội nghị để kết nối, nhân rộng các mô hình liên kết đào tạo nâng cao kỹ năng lao động gắn với giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và doanh nghiệp.

3. Thông qua Hội nghị nhằm đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách đối với các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp, đồng hành, hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động.

II. Chủ đề của Hội nghị: Giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững

III. Nội dung của Hội nghị: Truyền thông về thực hiện một số nhiệm vụ đinh hướng về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trong tình hình mới; ra mắt Hội đồng tư vấn giáo dục nghề nghiệp; hợp tác đào tạo, giới thiệu việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Chương trình EPS, Chương trình IM Japan.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức

1. Thời gian: Ngày 15 tháng 3 năm 2024 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm: Khách sạn Duy Tân, số 12 Hùng Vương, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7.117.139
Đang truy cập: 3.023